Projekty unijne

Projekty unijne - Uruchomienie produkcji przenośnika wibracyjnego do efektywnego transportu materiałów stałych - sypkich, w oparciu o technologię

„OFAMA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt „Uruchomienie produkcji przenośnika wibracyjnego do efektywnego transportu materiałów stałych – sypkich,
w oparciu o technologię SNIKPUW – System Nadzoru i Kontroli Parametrów Urządzeń Wibracyjnych” w ramach w ramach Działania 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Numer umowy: POIR.03.02.02-00-2250/20-00

Wartość projektu: 3 596 351,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: intensywność wsparcia 45%

Cel projektu: Celem projektu jest wdrożenie autorskiej technologii SNIKPUW – System Nadzoru i Kontroli Parametrów Urządzeń Wibracyjnych, a w konsekwencji uruchomienie produkcji przenośnika wibracyjnego do efektywnego transportu materiałów stałych – sypkich opartego na własnej technologii, wypracowanej w ramach projektu badawczego, współfinansowanego ze środków UE, który zakładał powstanie innowacji produktowej znacząco ulepszonej w stosunku do technologii dotychczas wykorzystywanej w przedsiębiorstwie oraz względem technologii krajowej.

Planowane efekty: W wyniku realizacji projektu nastąpi dywersyfikacja produktowa przedsiębiorstwa, oraz powstanie nowej hali produkcyjnej wraz z wyposażeniem sprzętowym, niezbędnym do uruchomienia produkcji nowych produktów (przenośników wibracyjnych).

Projekt z Unii Europejskiej

„OFAMA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt „Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy „OFAMA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” w ramach Działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Numer umowy: POIR.03.04.00-16-0090/20-00

Wartość projektu: 128 502,39 zł
Wkład Funduszy Europejskich: intensywność wsparcia 100%

Celem projektu  jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa. Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja.

Projekt z Unii Europejskiej

Budowa i wyposażenie działu B+R firmy Ofama Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu oraz przeprowadzenie badań w celu opracowania zintegrowanego sterowanego komputerowo przenośnika wibracyjnego do efektywnego transportu materiałów stałych sypkich

Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.01.01.00-16-0025/16-00

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie udziału przedsiębiorstwa Ofama Sp. z o.o. w rynku maszyn ciężkich poprzez opracowanie i wdrożenie do produkcji przedsiębiorstwa nowych przenośnika wibracyjnego do efektywnego transportu materiałów stałych sypkich, stanowiących innowacyjny i nie występujący dotychczas na polskim rynku produkt. Tym samym celem projektu jest stworzenie szerokich możliwości rynkowych, a co za tym idzie maksymalne wykorzystanie potencjału nowo utworzonej jednostki badawczo-rozwojowej oraz dostosowanie oferty przedsiębiorstwa do wymagań i zapotrzebowania rynkowego w szczególności oczekiwań klienta ostatecznego w postaci konsumentów.

Rezultatem będzie wzmocnienie przedsiębiorstwa będącego na kolejnym etapie ekspansji rynkowej, poprzez jego rozbudowę, doposażenie a co najważniejsze wsparcie procesu badawczego, co w konsekwencji umożliwi osiągnięcie sukcesu rynkowego w postaci ugruntowania pozycji i przejęcia części krajowego i międzynarodowego rynku maszyn ciężkich. Uzyskanie zamierzonego celu możliwe będzie wyłącznie poprzez zapewnienie niezbędnych infrastruktury budynkowej, sprzętowej oraz wsparcia procesu badawczego.

W wyniku projektu dojdzie do rozbudowy działu B+R poprzez budowę laboratorium (prototypowni) w pełni wyposażonej w urządzenia laboratoryjne oraz urządzenia wspomagające. Ponadto w wyniku realizacji projektu dojdzie do rozbudowy kadr badawczych w przedsiębiorstwie, poprzez utworzenie 2 etatów (EPC) w pełni ukierunkowanych na prowadzenie prac B+R. Dodatkowo projekt badawczy wpłynie na zwiększenie aktywności badawczej przedsiębiorstwa, zdobycie nowego doświadczenia naukowego oraz dojdzie do rozpowszechnienia wyników badań poprzez ich prezentację na konferencjach naukowych lub poprzez ich publikację w czasopismach specjalistyczno-naukowych.

Wartość projektu: 5 523 722,24 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 546 500,55 PLN

Fundusze EuropejskieMiędzynarodowa promocja urządzeń do produkcji cegieł marki OFAMA

termin realizacji 01.09.2017 – 30.09.2019
Cel i planowany efekt projektu:

Celem projektu jest rozwój marki Ofama poprzez internacjonalizację w oparciu o długoterminowy kompleksowy plan promocji flagowego produktu firmy,a także samej marki Ofama. Realizacja działań określonych w projekcie będzie miała pozytywny wpływ na zwiększenie poziomu eksportu, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami i zwiększenie rozpoznawalności marki na rynkach zagranicznych. Wybrane rynki docelowe (Indie, Kazachstan) należą do atrakcyjnych rynków branży producentów materiałów budowlanych. Ofama planuje rozwój poprzez eksport, co zwiększy konkurencyjność. Eksport powiększy bazę odbiorców i uniezależni od wahań na rynku krajowym.

Mierzalne efekty realizacji projektu:
  • Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji – 10;
  • Przychody ze sprzedaży produktów na eksport – 1 571 146.00 PLN;
  • Przychody ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu – 850 000.00 PLN.
Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi – 736 155.00 PLN (słownie: siedemset trzydzieści sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100)

Wkład Funduszy Europejskich:

Dofinansowanie projektu stanowiące pomoc de minimis – 448 875.00 PLN (słownie: czterysta czterdzieści osiem tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych 00/100)

Projekt Go To Brand

07.02.2018

Firma OFAMA Sp. z o. o. podpisała umowę na dofinansowanie projektu „Międzynarodowa promocja urządzeń do produkcji cegieł marki OFAMA” w ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych Go To Brand Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 693 105,00 zł.

Zdecydowaliśmy się na udział w wymienionym projekcie ponieważ cenimy sobie innowacyjne rozwiązania oraz pragniemy rozwijać działalność firmy OFAMA na różnych płaszczyznach przemysłu.

Wiążemy nadzieję, że dzięki promocji urządzeń do produkcji cegieł silikatowych marki OFAMA rozwiniemy naszą ofertę na rynkach zagranicznych.