Projekty unijne

Budowa i wyposażenie działu B+R firmy Ofama Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu oraz przeprowadzenie badań w celu opracowania zintegrowanego sterowanego komputerowo przenośnika wibracyjnego do efektywnego transportu materiałów stałych sypkich

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi – 5 523 722,24 PLN (słownie: pięć milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące siedemset dwadzieścia dwa złotych 00/100)

Fundusze EuropejskieMiędzynarodowa promocja urządzeń do produkcji cegieł marki OFAMA

termin realizacji 01.09.2017 – 30.09.2019
Cel i planowany efekt projektu:

Celem projektu jest rozwój marki Ofama poprzez internacjonalizację w oparciu o długoterminowy kompleksowy plan promocji flagowego produktu firmy,a także samej marki Ofama. Realizacja działań określonych w projekcie będzie miała pozytywny wpływ na zwiększenie poziomu eksportu, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami i zwiększenie rozpoznawalności marki na rynkach zagranicznych. Wybrane rynki docelowe (Indie, Kazachstan) należą do atrakcyjnych rynków branży producentów materiałów budowlanych. Ofama planuje rozwój poprzez eksport, co zwiększy konkurencyjność. Eksport powiększy bazę odbiorców i uniezależni od wahań na rynku krajowym.

Mierzalne efekty realizacji projektu:
  • Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji – 10;
  • Przychody ze sprzedaży produktów na eksport – 1 571 146.00 PLN;
  • Przychody ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu – 850 000.00 PLN.
Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi – 736 155.00 PLN (słownie: siedemset trzydzieści sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100)

Wkład Funduszy Europejskich:

Dofinansowanie projektu stanowiące pomoc de minimis – 448 875.00 PLN (słownie: czterysta czterdzieści osiem tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych 00/100)

Projekt Go To Brand

07.02.2018

Firma OFAMA Sp. z o. o. podpisała umowę na dofinansowanie projektu „Międzynarodowa promocja urządzeń do produkcji cegieł marki OFAMA” w ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych Go To Brand Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 693 105,00 zł.

Zdecydowaliśmy się na udział w wymienionym projekcie ponieważ cenimy sobie innowacyjne rozwiązania oraz pragniemy rozwijać działalność firmy OFAMA na różnych płaszczyznach przemysłu.

Wiążemy nadzieję, że dzięki promocji urządzeń do produkcji cegieł silikatowych marki OFAMA rozwiniemy naszą ofertę na rynkach zagranicznych.